Free shipping from €50 in BE-NL-FR-DE-LU
2-3 workdays for delivery
Gratis verzending vanaf €50 in BE-NL-DE-LU
2-3 werkdagen voor levering
Livraison gratuite à partir de €50 à BE-NL-DE-LU
2-3 jours ouvrables pour la livraison
Kostenloser versand ab €50 in BE-NL-DE-LU
2-3 Werktage für die Lieferung

Veelgestelde vragen

Verzending

Forest to Plate verzendt gratis in België vanaf aankopen van € 50 en meer.
Voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg geldt een vast bedrag van € 15.

Tarief buiten de EU: op aanvraag

Verzendingen duren gemiddeld 3-6 werkdagen.

Indien beschikbaar wordt een track en trace code verstrekt.

Geeft terug

Retourneer je aankoop binnen 14 dagen na ontvangst.

De oorspronkelijke bestelling wordt geannuleerd, geld dat aan artikelen is besteed, wordt als cadeaubon (365 dagen geldig) teruggestuurd zodra artikelen worden geretourneerd (zie hieronder), en nooit contant.

Bij het wijzigen van een artikel wordt de bestelling geannuleerd, geld besteed aan artikelen wordt teruggestuurd als cadeaubon (365 dagen geldig), zodra artikelen worden geretourneerd (zie hieronder) en nooit contant.

Contact shop@foresttoplate.com en vermeld uw ordernummer. De verzending moet door de klant worden betaald. Artikel kan op geen enkele manier door de klant worden gebruikt.

Stop het artikel dat je wilt retourneren terug in de originele verpakking, voeg de pakbon toe, zorg dat het goed is verpakt en stuur het naar:

Forest To Plate
Lijsterstraat 10
9860 Balegem (Oosterzele)
Belgie

Kortingen: algemene regels

 • Coupon kan niet worden gebruikt in combinatie met andere coupons of kortingen
 • Alleen waardevol voor eerder gebruikt e-mailadres
 • Korting kan worden gewijzigd
 • Laat het ons weten als een korting niet zou werken
 • Korting zal automatisch verschijnen bij het invoeren van uw e-mailadres
 • Klik op kortingsbon om deze te gebruiken
 • Geldt alleen voor producten in www.foresttoplate.shop , niet op activiteiten en verblijven.
 • Korting is niet inwisselbaar in geldStap voor stap

 • Kies je producten en ga naar afrekenen
 • Vul je e-mailadres in
 • De couponcode zal verschijnen, klik op de coupon om deze te gebruiken
 • Een korting van 5% wordt weergegeven bij het afrekenen

Algemene voorwaarden

De volgende woorden in deze Algemene Voorwaarden hebben de betekenis zoals erachter geschreven staat, tenzij de context waarin ze worden gebruikt anders blijkt.

klant betekent de natuurlijke persoon die niet handelt namens de doeleinden die verband houden met commerciële, bedrijfs-, handels- of professionele activiteiten;

Dag betekent werkdag;

Digitale inhoud gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurzame datadrager betekent elk hulpmiddel – waaronder ook e-mail – dat een consument of Forest to Plate ter beschikking heeft gesteld om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan voor toekomstig gebruik of voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgesproken in het doel waarvoor de informatie wordt verstrekt bedoeld om te worden gebruikt, en van waaruit de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd op afstand de overeenkomst te herroepen.

Bos tot bord betekent de onderneming Forest to Plate. Draps domstraat 28, 1020 Brussel, BE. BTW-nummer: BE0633554312

Website betekent de website van Forest to Plate, zijnde www.foresttoplate.shop

toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Forest to Plate en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Forest to Plate en een consument.

Voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, wordt de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking gesteld op een wijze die eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame informatiedrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Forest to Plate voorafgaand aan de overeenkomst op afstand informeren op welke wijze de voorwaarden langs elektronische weg gelezen kunnen worden of op verzoek van de consument de informatie langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toezenden. geconcludeerd.

Indien naast de algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is de tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument een beroep doen op de toepasselijke voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.

aanbod

Kennelijke vergissingen en / of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en / of diensten is Forest to Plate niet gebonden.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat de consument op duidelijke wijze kennis neemt van de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Forest to Plate onverwijld langs elektronische weg een ontvangstbevestiging van de aanvaarding van het aanbod.

herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen de bedenktijd van 14 dagen zonder kosten en zonder opgave van redenen ontbinden.

De in artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in vanaf de volgende dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft gekocht: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Forest to Plate kan, alleen als de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten weigeren bij afwijkende verzenddata;

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of met voorwaarden voor veelvuldige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

het uitoefenen van het herroepingsrecht

Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, maakt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het herroepingsformulier of indien anders ondubbelzinnig kenbaar aan Forest to Plate kenbaar.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na levering, zendt de consument het product terug of retourneert hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Forest to Plate. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de instructies van Forest to Plate.

Het risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de directe kosten voor het retourneren van het product.

verplichtingen van Forest to Plate bij herroeping

Indien Forest to Plate de herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk heeft gemaakt, stuurt hij ondubbelzinnig een ontvangstbewijs van dit bericht.

Forest to Plate vergoedt de oorspronkelijke aankoop van de consument, exclusief de eventuele bezorgkosten die Forest to Plate in rekening brengt voor het geretourneerde product direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag dat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt. Tenzij Forest to Plate aanbiedt om het product persoonlijk af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat het product is teruggestuurd, afhankelijk van welke datum eerder is.

Forest to Plate gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is volledig gratis voor de consument.

nalevingsovereenkomst en verlengde garantie

Forest to Plate staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties en de redelijke eisen van geschiktheid en / of gebruik en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke regelingen en bepalingen.

In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen hierboven in dit artikel is vermeld (i) opzettelijke schade of door nalatigheid, (ii) door regelmatige slijtage en / of (iii) met schade als gevolg van het negeren van de bedieningsinstructies of operationele vereisten.

Extra garantie verleend door een leverancier, fabrikant of importeur van Forest to Plate, doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens Forest to Plate kan inroepen, indien Forest to Plate zijn deel van de gestelde eisen niet is nagekomen. overeenkomst.

Extra garantie betekent elke verbintenis van een leverancier, importeur of producent van Forest to Plate, waarbij hij bepaalde rechten en aanspraken aan de consument overdraagt, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen die hij heeft ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

uitvoering en leveringsovereenkomst

Forest to Plate zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Forest to Plate kenbaar heeft gemaakt.

De consument moet Forest to Plate voorzien van het juiste adres en e-mailadres. Eventuele wijzigingen hierin dienen tijdig met Forest to Plate te worden gecommuniceerd. Indien de consument een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, dan komen de extra kosten voor rekening van de consument.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. Het risico van de producten gaat op het moment van bezorging over op de consument.

Forest to Plate zal de bestelling in maximaal 30 dagen afronden, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden.

Na beëindiging van de overeenkomst conform het vorige lid, zal Forest to Plate het door de consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van de producten berust bij Forest to Plate tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan Forest to Plate bekende vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

betaling

Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, dient het door de consument verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of indien er geen bedenktijd is binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst volledig te zijn betaald. is gemaakt. Indien de overeenkomst is gesloten voor het leveren van een dienst, gaat deze periode in op de dag dat de twee de bevestiging van de overeenkomst hebben ontvangen.

De consument heeft de plicht om fouten in verstrekte of schriftelijke betaalinformatie onverwijld aan Forest to Plate te melden. Betaalopdrachten voor bankinstellingen zijn voor risico van degene die de opdracht (of autorisatie) tot betaling geeft.

kansen

Forest to Plate en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij hierin gehinderd worden door een omstandigheid die op grond van de wet, gerechtelijke procedure of volgens algemeen aanvaarde maatstaven niet als hun verantwoordelijkheid wordt aangemerkt.

klachten

Forest to Plate beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten conform de klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten, zodra de consument de gebreken heeft geconstateerd, duidelijk en volledig bij Forest to Plate worden ingediend.

Bij Forest to Plate ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan zal Forest to Plate dit binnen 7 dagen kenbaar maken aan de consument en daarbij aangeven wanneer de consument een volledig antwoord kan verwachten.

privacy en veiligheid

Forest to Plate respecteert de privacy van de consument. Forest to Plate behandelt alle persoonlijke gegevens die haar worden verstrekt volgens de huidige regelgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De consument gaat akkoord met deze afhandeling. Om de persoonlijke gegevens van de consument te beschermen, zal Forest to Plate passende beveiligingsmaatregelen nemen.

extra

Aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen worden voldaan na schriftelijke overeenkomst. Aan de afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend in relatie tot latere rechtsverhoudingen.

De administratie van Forest to Plate wordt, tenzij anders bewezen, gezien als bewijs van aanvraag en / of bestellingen van de consument. De consument gaat ermee akkoord dat elektronische communicatie als bewijs kan worden gezien.

Forest to Plate is gerechtigd om de rechten en plichten aan u met een enkele melding over te dragen aan een derde partij.

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepaling. Forest to Plate zal dan een nieuwe bepaling treffen ter vervanging van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de geest van de nietige bepaling in acht zal worden genomen.

toepasselijk recht

De overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen tussen Forest to Plate en de consument met betrekking tot deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het Belgisch recht.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.

Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.